Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden        

Art. 1 Toepasselijkheid

1 Alle offertes van Bright Little Things vinden plaats onder toepasselijk verklaring van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, zowel op de offerte en de acceptatie ervan als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst.

2 Alle offertes hebben een geldigheid van 30 dagen, tenzij de offerte anders vermeldt.

3 De overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod Bright Little Things heeft bereikt; uit deze acceptatie moet blijken, dat de koper zich verenigt met toepasselijk verklaring van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden en dat hij, zo nodig, afstand doet van een toepasselijk verklaring van eigen inkoopvoorwaarden.

4 Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen t.o.v. de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand, indien Bright Little Things aan de koper bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

 

Art. 2 Wijzigingen

1 Wijzigingen in de koopovereenkomst en afwijkingen van deze algemene verkoopvoorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk of mondeling tussen koper en Bright Little Things zijn overeengekomen.

2 Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de koopprijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.

3 Bij gebreke van overeenstemming omtrent de wijziging van de koopprijs is een geschil tussen partijen aanwezig, waarop art. 16 van deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing is.

 

Art. 3 Kwaliteit en omschrijving

1 Bright Little Things verbindt zich jegens de koper om hem de goederen te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de (eventueel later gewijzigde) offerte omschreven. De door Bright Little Things verstrekte documentatie en foto’s zijn slechts bij benadering maatgevend.

2 Bright Little Things verbindt zich jegens de koper hem goederen te leveren, die: a van degelijke materialen zijn vervaardigd en van een degelijke uitvoering zijn; b in alle opzichten gelijk zijn aan eventuele monsters, of modellen, die door Bright Little Things en/of de koper ter beschikking zijn gesteld of verstrekt; c de prestaties (capaciteit, rendement, snelheid, afwerking enz.) leveren, zoals in de offerte omschreven.

3 Bright Little Things staat er niet voor in, dat de goederen geschikt zijn voor het doel, waarvoor de koper deze wil bestemmen, zelfs niet, indien dit doel aan Bright Little Things kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel tussen partijen is overeengekomen.

 

Art. 4 Verpakking en verzending

1 Bright Little Things verbindt zich jegens de koper om de goederen behoorlijk te verpakken (tenzij de aard van de goederen zich daartegen verzet) en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken. De bezorging en/of verzending van de goederen komt voor risico en rekening van de koper, tenzij anders overeengekomen. De kosten van afwijkende verpakkingen of spoedzendingen komen eveneens voor rekening van koper.

2 De goederen zullen door Bright Little Things bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijzen als in de order is bepaald of naderhand is overeengekomen. Bright Little Things heeft de mogelijkheden de goederen door de fabrikant rechtstreeks aan de koper te laten leveren.

 

 

 

Art. 5 Opslag

1 Indien om welke reden ook de koper niet in staat is de goederen op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal Bright Little Things, als zijn opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van de koper de goederen bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat zij bij de koper bezorgd zijn.

2 De koper is verplicht aan Bright Little Things de opslagkosten volgens het bij Bright Little Things gebruikelijke tarief en, bij gebreke daarvan, volgens het in de branche gebruikelijke tarief, te vergoeden vanaf het tijdstip, dat de goederen voor verzending gereed zijn, dan wel, indien dat een later tijdstip is, vanaf de in de koopovereenkomst overeengekomen leveringsdatum.

 

Art. 6 Eigendomsovergang en risico

1 Behoudens het gestelde in de leden 2 en 4 van dit artikel zal de eigendom van de goederen overgaan op het moment dat de koper het volledige bedrag van de koopsom heeft voldaan.

2 Zolang de koper niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt Bright Little Things zich de eigendom van de goederen voor. In dat geval gaat de eigendom op de koper over, zodra de koper aan al zijn verplichtingen jegens Bright Little Things heeft voldaan. Zolang de koper niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is de koper niet gerechtigd de goederen in handen van derden te brengen of te bezwaren.

3 Indien er gerede twijfel bij Bright Little Things bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de koper, is Bright Little Things bevoegd de bezorging van goederen ingevolge art. 4 lid 2 uit te stellen, totdat de koper zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De koper is aansprakelijk voor de door Bright Little Things door deze vertraagde aflevering te lijden schade.

4 Als Bright Little Things op verzoek van de koper overeenkomstig het bepaalde in art. 5 de verzending uitstelt, zullen de goederen eigendom blijven van Bright Little Things en voor diens risico blijven, totdat de goederen bij de koper zijn bezorgd en afgeleverd op de in art. 4 lid 2 bedoelde plaats of plaatsen.

 

Art. 7 Tijdstip van levering

Bright Little Things zal de goederen leveren binnen 10 dagen indien de plaats van bestemming binnen Nederland gelegen is. Dit betreft enkel de standaard producten. Deze termijn betreft een richtlijn en geen verplichting. Van deze leveringstermijn kan worden afgeweken om welke reden dan ook. Bright Little Things stelt de koper hiervan op de hoogte. In geval van een special zal de leveringstermijn in overleg met de koper plaatsvinden.

 

Art. 8 Overmacht

1 De in art. 7 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke Bright Little Things door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen. Bright Little Things stelt de koper hiervan op de hoogte.

2 Van overmacht aan de zijde van Bright Little Things is sprake, indien Bright Little Things na het sluiten van de koopovereenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Bright Little Things als bij derden, van wie Bright Little Things de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van Bright Little Things ontstaan.

3 Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, zijn zowel Bright Little Things als de koper bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft Bright Little Things slechts recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten.

4 Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de koper, indien door overmacht de resterende levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder verplichting hetgeen hem reeds geleverd was naar Bright Little Things terug te zenden voor rekening en risico van de koper, indien de koper kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen door de koper niet meer doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van het niet afleveren van de resterende goederen.

 

 

Art. 9 Garantie en klachten

1 Bright Little Things stelt zich zowel tegenover de koper als tegenover afnemers van de koper aansprakelijk voor schade aan en door de goederen, optredende tijdens garantieperiode van twee jaar, tenzij de schade het gevolg is van het feit, dat de koper of een afnemer van hem de goederen gebruikt in strijd met de daarbij verstrekte gebruiksaanwijzing of anderszins bij het gebruik een fout maakt. Onder de garantie vallen enkel gebreken welke tijdens het productieproces zijn ontstaan.

2 De aansprakelijkheid van Bright Little Things is beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkig goed of tot vervanging van dat goed of van een onderdeel ervan, een en ander ter beoordeling van Bright Little Things, in ieder geval tot het door de verzekering gedekte bedrag. Bright Little Things is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of schade aan derden.

3 Klachten over de door Bright Little Things geleverde goederen dienen binnen 7 dagen na levering middels een aangetekend schrijven of mail bij Bright Little Things worden gemeld. De klacht dient zorgvuldig omschreven te worden. Klachten schorten de betalingsverplichting van koper niet op.

 

Art. 10 Aansprakelijkheid

1 Indien Bright Little Things aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is opgenomen.

2 De aansprakelijkheid van Bright Little Things is beperkt tot vergoeding van directe schade in verband met gebreken in het geleverde tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar verzekeraar wordt uitgekeerd. Bright Little Things is niet aansprakelijk voor schade die nog niet bestond op het tijdstip dat Bright Little Things het product aan koper heeft geleverd

3 Bright Little Things is nimmer aansprakelijk voor vervolgschade en directe of indirecte schade aan derden, alsmede gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

4 Bright Little Things is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat Bright Little Things is uitgegaan van door of namens koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens

5 Bright Little Things is niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het (onjuiste) gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor koper het heeft aangeschaft.

 

Art. 11 Prijs en betaling

1 De koopprijs, uitgedrukt in euro’s exclusief omzetbelasting omvat, behalve de prijs voor de goederen, de kosten van de verpakking en verzendkosten de koper binnen Nederland aangewezen locatie. Prijsverhogingen die intreden tussen datum van aankoop en levering mogen door Bright Little Things aan koper worden doorberekend tot een maximum van 10%. Deze prijswijzigingen zullen 1 maand voorafgaand aan koper bekend worden gemaakt.

2 De koper is verplicht de koopprijs ofwel contant ter kantore van Bright Little Things te voldoen ofwel op een door Bright Little Things aan te wijzen betaalrekening voorafgaand aan de levering. De koper is niet bevoegd op deze koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen of als bezwaren tegen de factuur bestaan. Bij een te late betaling door koper is Bright Little Things gerechtigd 1% vertragingsrente in rekening te brengen.

3 Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van één week, is Bright Little Things bevoegd de koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de koper aansprakelijk voor de door Bright Little Things geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, uit transportkosten en uit de kosten van de ingebrekestelling.

4 Indien Bright Little Things bij wanprestatie van de koper tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van de koper. Deze kosten worden berekend aan de hand van Rapport Voorwerk II.

5 De koper, die gebruikmaakt van zijn bevoegdheid tot opslag als bedoeld in art. 5, blijft verplicht tot betaling van de koopsom op het in lid 2 vermelde tijdstip.

 

Art. 12 Wettelijke vereisten

Bright Little Things waarborgt, dat het ontwerp, de samenstelling en de kwaliteit van de goederen, die op grond van de order geleverd moeten worden, in alle opzichten voldoen aan alle ter zake toepasselijke eisen, die gesteld worden in wetten en/of andere van overheidswege ter zake gegeven voorschriften, die van kracht zijn op het tijdstip van het sluiten van de koopovereenkomst. 2 Het in lid 1 bepaalde is eveneens van toepassing op het normale gebruik van de goederen.

 

 

Art. 13 Ontbinding en annulering van de overeenkomst

1 Onverminderd het bepaalde in art. 10 wordt de koopovereenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop de koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of een verzoek van Bright Little Things, natuurlijke persoon, door de rechtbank wordt ingewilligd tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling, of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

2 Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De koper is aansprakelijk voor de door Bright Little Things geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

3 De koper heeft de mogelijkheid de overeenkomst met Bright Little Things schriftelijk te annuleren. Bij annulering tot vier weken voor levering zal Bright Little Things 50% van het factuurbedrag in rekening brengen. Bij annulering tussen vier weken en één week voor levering zal Bright Little Things 75% van het factuurbedrag in rekening brengen. Bij annulering vanaf zeven en minder dan zeven dagen voor levering zal Bright Little Things het gehele factuurbedrag in rekening brengen.

 

Art. 14 Toepasselijk recht

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlandse recht. Het Weens Koopverdrag (Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten, Wenen 11 april 1980, Trb. 1981, 184 en 1986, 61), is op deze overeenkomst niet van toepassing.

 

Art. 15 Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en aanvaardingen van de zijde van Bright Little Things. Voor zover Bright Little Things in zijn aanbod of aanvaarding zou verwijzen naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Art. 16 Geschillen

Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, naar aanleiding van hun overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met de onderhavige overeenkomst zoals bijvoorbeeld, zij het niet uitsluitend, onrechtmatige daden, onverschuldigde betalingen en ongegronde verrijkingen, zullen worden beslecht door de Rechtbank te Amsterdam, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.

——————————————————————————————————————————————————————————————-

Algemene Voorwaarden Webwinkel

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 2. Dag: kalenderdag;
 3. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 6. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 10. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Bright Little Things;

Keizersgracht 276, 1016 EW Amsterdam;

+31(0)629590996

info@brightlittlethings.nl

KvK-nummer: 69127069

Btw-identificatienummer: NL8577.47.721.B01

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 

Artikel 4 – Het aanbod

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 4. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 4. die snel kunnen bederven of verouderen;
 5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 6. voor losse kranten en tijdschriften;
 7. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 8. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 1. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 2. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 3. betreffende weddenschappen en loterijen.

 

Artikel 9 – De prijs

 1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

 

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Dit artikel is niet van toepassing voor Bright Little Things.

 

 

Artikel 13 – Betaling

 

Artikel 14 – Klachtenregeling

 

Artikel 15 – Geschillen

 

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.